Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft., mint Adatkezelő a www.kornetas.hu, a toptura.hu internet név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz, illetve internethez kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató Felhasználók elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót!
A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

1./ Az adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D
E-mail címe: s.pusztay@kornetas.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

2.1/ Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.kornetas.hu, a toptura.hu oldalon külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozásra van lehetőség. Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és termékekről elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.
A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Kornétás Kft. részére (a*-al jelölt adatok megadása kötelező):

név*
e-mail cím*
mobil telefonszám*

2.2/ Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
A www.kornetas.hu weboldalon elérhető kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

név*
e-mail cím*
mobil telefonszám*
üzenet.

2.3/ Regisztráció cikkekhez történő hozzászólás céljából

A Kornétás Kiadó Kft. Hírek rovatában megjelenő cikkekhez fűzhető hozzászólási lehetőség kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen az alábbi személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail cím*
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó még egyszer*

Az adatkezelés célja a hozzászólás tartalmával kapcsolatos felelősség, illetve az esetleges jogviták esetén a hozzászóló személyének beazonosíthatósága.

2.4/ Céges hír, Tenderfelhívás, PR hír, Megjelenés a cégadatbázisban, Állásbörze

A www.kornetas.hu weboldalon elérhető Médiaajánlat menüpont alatt a Felhasználóknak lehetőségük van az egyes témaköröknél a megadott e-mail címen a Kornétás Kiadó Kft-vel való kapcsolatfelvételre, tájékoztatás/ajánlatkérés az adott témához kapcsolódóan.

3./ Az adatkezelés időtartama

3.1/Hírlevél esetében

Az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlewvélfeliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy az Adatkezelő által megnevezett e-mail címre levélben, vagy a megadott levelezési címre postai úton jelzi, hogy törlését kéri a hírlevélre feliratkozók listájából.
Kornétás Kiadó Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D
E-mail címe: s.pusztay@kornetas.hu
Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A fenti többes adatkezelésre tekintettel az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy kérelmét mind az Adatkezelő, mind a hirdető részére szíveskedjen megküldeni.

3.2/ Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailban vagy postai úton.
Adatkezelő: Kornétás Kiadó Kft
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D
E-mail: s.pusztay@kornetas.hu

3.3/ Regisztráció, Céges hír, Tenderfelhívás, PR-hír során kezelt adatok

Regisztráció, Céges hír, Tenderfelhívás, PR-hír, során kezelt adatok esetében amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailban vagy postai úton.
Adatkezelő: Kornétás Kiadó Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D
E-mail címe: s.pusztay@kornetas.hu

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

4./ A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelésre a www.kornetas.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerzi.

5./ Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

Tárhely.Eu Kft.
1144 Budapest, Ormánság u. 4.
www.tarhely.eu

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6./ A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az s.pusztay@kornetas.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az s.pusztay@kornetas.hu e-mail címen vagy a 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az s.pusztay@kornetas.hu e-mail címén vagy postai úton a 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D postai címen ingyenesen, indoklás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, további a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indoklás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva vagy a s.pusztay@kornetas.hu e-mail címen, illetve a 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybe vett weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén:
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu fordulhat vagy – Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

7./ A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk – cookie-k

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználószemély szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatáról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Alkalmazott cookie-k:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az Adatkezelő webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében anonim adatokat gyűjt. Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: www.google.com/analytics

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

8./ Egyéb rendelkezések

A Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. kötelező magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget.

Budapest, 2018. május 15